Facebook Logo          diane2

 

 

Welcome to Hmong Madison website!!
   

 gate800   

 

 dancer800   

 

 singer800   

 

1

2

3

4

5

6

 8

7

Organic Vegetable Production Conference

February 3rd & 4th, 2017  Ι  Alliant Energy Center, Madison, WI

Esta conferencia es una iniciativa de los productores organizada en torno al intercambio de habilidades entre granjeros, y se espera que atraiga a productores de Minnesota, Michigan, Illinois, Iowa y Wisconsin.

Para asistencia en Español, llame a Barbara Nuñez al 608-224-3704

Lub rooj sib tham uas cov neeg cog zaub ua tus tsim tawm yog rau cov neeg cog zaub los sib qog qhia tswv yim txog kev cog zaub thiab xav tias yuav haub yaum tau cov neeg cog zaub hauv Minnesota, Michigan, Illinois, Iowa, thiab Wisconsin tuaj.

Hu rau Jack Chang ntawm 608-224-5050 rau kev pab rau npe ua lus Hmoob.

This producer initiated conference is built around farmer to farmer skill sharing and is expected to attract growers from Minnesota, Michigan, Illinois, Iowa, and Wisconsin.

 

 

Topics and Presenters / Temas y Presentadores / Cov Ntsiab Lus thiab Cov Neeg Qhia

Accommodations / Adaptaciones / Cov Kev Pab

Registration / Inscripción / Rau Npe

Scholarships / Becas / Nyiaj Pab

Language Access / Acceso a idiomas / Kev Siv Lus

  • Llame a Jack Chang al 608-224-5050 para obtener asistencia con la traducción en miao.
  • Llame a Bárbara Nunez al 608 224 3704 para obtener asistencia con la traducción en español.
  • Habrá interpretación simultánea en miao y español para quienes lo necesiten.
  • Nuestro compromiso es promover la agricultura orgánica entre las minorías y las familias de inmigrantes. Puede inscribir a un invitado adicional de la familia para que asista a la conferencia de manera gratuita.
  • Hu rau Jack Chang ntawm 608-224-5050 rau kev pab rau npe ua lus Hmoob.
  • Hu rau Barbara Nunez ntawm 608-224-3704 rau kev pab rau npe ua lus Mev.
  • Muaj kev txhais lus tib lub sij hawm ua lus Hmoob thiab lus Mev, yog xav tau.
  • Peb muaj kev ruaj siab los txhawb kev cog zaub uas tsis siv chiv ntawm cov neeg tsawg thiab cov neeg khiav teb chaws. Koj rau npe tau rau ib tug neeg hauv tsev neeg ntxiv tuaj koom lub rooj sib tham dawb.

 

 

 

Hmong Madison @2014